Privacy policy

Intellectuele eigendom

Resto en Resto.lu zijn gedeponeerde merken van Dreaminvest NV.

De site Resto.lu vormt zowel een creatie die door het auteursrecht wordt beschermd, als een gegevensbestand waarvan Resto.lu - behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding en in het geval van merken die aan derden toebehoren - de auteursrechten en de productierechten bezit.

De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken, routines en subroutines, alsook alle andere elementen van deze site zijn eveneens beschermd door het auteursrecht.

Deze rechten worden niet in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Behoudens het voorafgaande schriftelijke akkoord van Resto.lu is elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuring en andere exploitatie, gedeeltelijke of gehele wijziging van deze site onder welke vorm dan ook en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of ander, strikt verboden.

De inhoud van het gegevensbestand wordt beschermd door een recht sui generis dat de producent toelaat elke extractie en/of hergebruik van de inhoud of een deel ervan, te verbieden.

Elke inbreuk op deze rechten is een vervalsing die aanleiding kan geven tot burgerlijke, lees strafrechtelijke vervolgingen in overeenstemming met het Luxemburg recht.


Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens

Resto.lu zamelt enkel die persoonsgegevens in die u meedeelt, zoals: voornaam, naam, postadres en e-mailadres.

Deze gegevens worden uitsluitend ingezameld aan de hand van de elektronische formulieren die u invult wanneer u bijvoorbeeld:
- inschrijft op een informatiebrief,
- informatie vraagt,
- deelneemt aan een enquête of een wedstrijd,
- een dienst gebruikt die op onze website wordt aangeboden.

De gegevens die via deze formulieren worden meegedeeld, worden in de bestanden van Resto.lu opgenomen. Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en u in te lichten over de andere producten, diensten en promoties van Resto.lu en van zijn partners.

Met uw voorafgaande toestemming sturen we u commerciële informatie betreffende nieuwe producten of promoties. U kunt ons op elk ogenblik meedelen dat u dergelijke berichten niet langer wil ontvangen.

U stemt ermee in dat Resto.lu alle persoonsgegevens die u via e-mail of een ander middel meedeelt, voor de hoger vermelde doelstellingen inzamelt, bewaart en/of gebruikt.

Personen die toegang hebben tot de ingezamelde persoonsgegevens

Uw gegevens worden in de gegevensbestanden van Resto.lu bewaard.

Voor de uitoefening van bepaalde taken doet Resto.lu beroep op andere ondernemingen (bijvoorbeeld: technisch onderhoud van onze websites, bijstand bij promotiecampagnes, enz.).

Deze ondernemingen hebben slechts tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens en dit binnen de limiet die nodig is voor de uitoefening van hun functies.

Ze mogen uw gegevens enkel exporteren voor de uitoefening van hun respectieve functies en mogen deze in geen geval voor andere doeleinden gebruiken.

Resto.lu heeft het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, indien:

- de wet dat vereist,
- de vrijwaring van de integriteit van de website het vereist,
- u dat vraagt,
- onze medewerking wordt gevraagd bij een onderzoeksprocedure van de politie of bij een gerechtelijk onderzoek.

Uw rechten betreffende de persoonsgegevens die we inzamelen

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid, alsook het recht om het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken.

We nodigen u uit om elke wijziging van uw persoonsgegevens op onderstaand adres mee te delen naar onze contactgegevens. In functie van de inhoud van uw verzoek zullen we uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen.

Indien u uw persoonsgegevens wil raadplegen, indien u wilt dat uw persoonsgegevens uit ons bestand worden geschrapt, of indien u zich tegen het gebruik van uw persoonsgegevens verzet, kan u ons schriftelijk inlichten op de adresgegevens.

Het gebruik van 'Cookies' door Resto.lu

Onze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website in grote mate.

Resto.lu gebruikt deze enkel om uw on-linegebruik aangenamer te maken.

We kunnen ze gebruiken voor een onthaal op maat of om u op de hoogte te houden van de resultaten van de wedstrijden waaraan u deelnam.

Indien u de instellingen van uw browser niet wil wijzigen om de cookies te ontvangen, zullen bepaalde delen van de website misschien niet toegankelijk zijn voor u.

Advertentie-cookies

Belgacom Skynet Advertising is een afdeling van Belgacom die een online publiciteitsnetwerk uitbaat. Wanneer u de website Resto.lu bezoekt, verzamelt Belgacom Skynet Advertising socio-demografische gegevens en profielgegevens om deze op anonieme wijze op te slaan in een advertentiecookie. Belgacom Skynet Advertising verzamelt met behulp van cookies (o.a. van Google of Criteo) en web beacons eveneens informatie over uw surfgedrag op diverse andere websites die deel uitmaken van haar advertentienetwerk. Een web beacon is een kleine, transparante afbeelding die informatie bijhoudt over uw navigatie op een website of een reeks van websites. Andere advertentiecookies worden geïnstalleerd door de adverteerders wanneer hun advertentie op de website gepubliceerd wordt.

De advertentiecookies bevatten geen persoonsgegevens.

De informatie die we aan de hand van deze advertentiecookies en web beacons verzamelen, wordt gebruikt om de efficiëntie van de publiciteit te meten en om de advertenties beter af te stemmen op uw mogelijke interesses en dit zowel op onze eigen website als op andere websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk of waaraan Belgacom Skynet Advertising publiciteitsdiensten verleent.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren of te verwijderen: http://support.nl.belgacom.be/app/answers/detail/a_id/15509

Indien u de advertentiecookies (o.a. van Google of Criteo) wil weigeren, kan u dit doen via de website http://www.youronlinechoices.com/be-nl/

Links naar andere sites

De links naar sites die niet door Resto.lu worden geëxploiteerd, worden louter ter informatie aangeboden. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Resto.lu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of de operator van deze sites.

Aangezien de verschillende restaurants die op deze site staat niet de eigendom zijn van Resto.lu, exploiteren de eigenaars soms ook een eigen site, zonder enige controle van Resto.lu. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. Resto.lu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van deze sites of microsites.

Wijzigingen

Resto.lu kan deze nota zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen. Het is daarom nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De aangebrachte wijzigingen zijn zonder enige andere formaliteit van kracht na een wachttijd van 8 dagen.

Veiligheid

Resto.lu stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. Met het versturen van uw gegevens, erkent u dat de verzending van dergelijke gegevens via het Internet nooit vrij is van risico's. De schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op Resto.lu

Contactgevens

Resto.lu, 63-65, Rue de Merl, L - 2146 Luxembourg


Beperking van de aansprakelijkheid

We stellen alles in het werk om de informatie op deze site in de mate van het mogelijke aan te vullen en bij te werken om u inlichtingen te geven die zo exact mogelijk zijn. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer met de realiteit overeenstemt. Resto.lu kan geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid van de informatie die op zijn site ter beschikking wordt gesteld aan de internauten en is niet aansprakelijk voor de onjuistheid en/of weglating van één of meerdere inlichtingen die op zijn site beschikbaar zijn.

Documenten die afkomstig zijn van de site Resto.lu mogen enkel ter informatie voor privé-gebruik worden benut. Elk gebruik voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en in het bijzonder de volledige of gedeeltelijke reproducties die worden verspreid via e-mail, sms, mms, wap,… of op een website, extranet, intranet,…

Resto.lu geeft geen enkele waarborg betreffende de veiligheid van de website, noch wat betreft eventuele virussen, noch wat betreft oplichting door of via de computers.

Resto.lu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de betreding van de site Resto.lu door een internaut of, in tegendeel, uit het onvermogen om de site te betreden.

Geen enkel nadeel zoals - zonder uitputtend te zijn - schade aan de toestellen of software van de bezoeker naar aanleiding van het bezoek aan onze site, kan worden verweten aan Resto.lu, behalve indien het nadeel te wijten is aan boos opzet of ernstige nalatigheid vanwege Resto.lu.

Resto.lu weigert elke verantwoordelijkheid voor websites van derden die de bezoeker kan bereiken via eventuele hypertextlinks op zijn website, noch voor de informatie die dergelijke websites kunnen bevatten.